کلراید روی (کلروروی)

شیمی آبکار
مارا در اینستاگرام دنبال کنید
09138932821
اینستاگرام